Etikai kódex

A kódex

A MIBE közgyűlése által 2003. okt. 8-án elfogadott Etikai kódex

Európai Információkutatók Hálózata
(European Information Researchers Network – EIRENE)

AZ INFORMÁCIÓBRÓKER TEVÉKENYSÉG EURÓPAI SZABÁLYZATA


Bevezetés

Jelen működési szabályzat megalkotásának célja az, hogy az információbróker szolgáltatások megrendelőinek bizalmát erősítse azáltal, hogy van egy szakmai etikai keret, amelynek határain belül e szolgáltatásokat végzik.
Az információbróker és ügyfele közötti kapcsolat alapja a bizalom és a kölcsönös tisztelet, fő jellemzője a tisztesség és a megbízhatóság.
Amikor hivatásos információbróker szolgáltatás nyújtására tesz ajánlatot, számítani lehet arra, hogy megvan munka elvégzéséhez szükséges hozzáértése, készségei és tapasztalatai.
Az információbróker tevékenység olyan általános fogalom, amely minden olyan személyre és szervezetre vonatkozik, akik / amelyek szerződéses formában információszolgáltatást nyújtanak. Az e területen működő szakemberek különböző elnevezéseket használnak:

 • információbróker;
 • információs tanácsadó;
 • független/szabadúszó könyvtáros;
 • információs szakember;
 • információkereslet;
 • térítéses információszolgáltatás;
 • információs viszonteladó;
 • információközvetítő;

Az információbróker általában az a személy, aki jövedelemszerzés céljából információt szolgáltat.
Munkaszervezés szempontjából két csoportot különböztethetünk meg:

 • független információbróker, akinek fő bevételi forrása információ szolgáltatás eladásából származik,
 • magán vagy köztulajdonban lévő szervezethez kapcsolódó térítéses információszolgáltatás.

Fogalmak

Különböző szervezetek különböző információbróker-meghatározást használnak:

 • olyan személy vagy szervezet, amely nyereségérdekelt vállalkozásként – felkérésre – minden rendelkezésre álló forrás felhasználásával kérdésekre igyekszik választ adni. (ASIS Bulletin 2, (7) 1976. februári különkiadás; EIRENE, 1993.)
 • olyan személy vagy szervezet, aki / amely harmadik fél – személy vagy szervezet – megbízásából információkeresést végez. (EUSIDIC, 1984)

Megjegyzés

Jelen működési szabályzatot azzal a céllal dolgozták ki, hogy az információbróker tevékenységet folytató személyek ezt alkalmazzák, tekintet nélkül arra, hogy egyénileg vagy társaság részeként dolgoznak-e. Jelen működési szabályzat várhatóan az információbrókerek üzleti politikájának szerves részévé válik.

Etikai alapelvek

Tisztesség

Az információbróker

 • Tevékenységével hozzájárul az információbróker szakma tiszteletének és elismertségének fenntartásához
 • Szakmai szolgáltatásainak teljesítése során becsületesen jár el
 • Üzleti tevékenységét udvariasan, tisztességgel és emberségesen végzi.
 • Tiszteli az embereket, a szakmai kollégákat, az ügyfeleket, mások szaktudását és a törvényeket.

Az információbróker nem

 • támogatja tudatosan a faji, bőrszíni, vallási vagy nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetést,
 • nem állítja, hogy olyan szolgáltatást vagy szakmai tájékoztatást nyújt, amit nem lehet teljesíteni,
 • nem ad magáról semmilyen okból megtévesztő információt.

Titoktartás

Az információbróker

 • szigorúan bizalmasan kezeli az ügyfél ügyeit, kivéve, ha annak felfedését törvény írja elő;
 • feltár minden érdekütközést, amely a titoktartást veszélyeztetheti;
 • nem használ fel ügyfelével kötött szerződéses munka során nyert információt személyes vagy szakmai előnyszerzés céljára.

Üzleti etika

Az információbróker

 • tiszteletben tartja a szerződéses és törvényi kötelezettségeket;
 • csak legális úton szerez be információt;
 • nyilvánosságra hozza vagyoni helyzetét és / vagy bármely az általa nyújtott szolgáltatáshoz biztosított állami támogatás mértékét és célját;
 • betartja a szerzői jog és az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit;
 • meghatározza, milyen etikai határokon belül hajlandó információt szolgáltatni;
 • nem hamisít meg adatokat, illetve tudatosan nem nyújt félrevezető információt.

Pártatlanság

Az információbróker

 • tisztessége megőrzése érdekében kizár minden mások részéről az objektivitás megsértésére irányuló előítéletet, részrehajlást vagy befolyást;
 • az információátadáskor egyértelműen megjelöli az ügyfélnek, milyen követelményrendszer alapján végezte a kutatást.

A szolgáltatás minősége

A helyes üzleti gyakorlat

Az információbróker és ügyfele előre megállapodik abban, hogy mi a munka végén elvárt eredmény.

Az információbróker

 • tájékoztatja ügyfeleit, ha ismer a megrendelt munkánál hatékonyabb utat is a feladat elvégzésére;
 • eleget tesz a rá, mint információszolgáltatóra vonatkozó szerzői jogi helyzetet, és tájékoztatja az ügyfelet a neki szolgáltatott információval kapcsolatos szerzői jogi kötelezettségeiről;
 • tisztázza az adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos jogi helyzetét, és megfelelően tájékoztatja az ügyfelet is;
 • a projektbeszámolóban törekszik arra, hogy az eredményeket világosan különválassza azok általa történt értelmezésétől, valamint az ebből következő javaslataitól;
 • tiszteletben tartja mások munkájának eredetiségét;
 • világosan jelzi az általa idézett vagy átvett információ forrását, akár publikált, akár nem publikált irodalomról van szó;
 • azonosítja és elismeri bármely általa felhasznált adat, vagy információ eredeti forrását.

Az információbróker nem

 • vállal el a képességeit meghaladó munkát;
 • nem téveszt meg másokat, hogy olyan információt szerezzen meg, amelyet más módon nem tudna;
 • nem téveszt meg másokat, hogy egy szerződést elnyerjen;
 • nem állítja más munkájáról, hogy az a sajátja;
 • nem értékeli a valóságosnál magasabbra az általa nyújtott információt

Az üzleti feltétele rögzítése, díjszabás

Az üzleti feltételeket a fizetési eljárásokkal /elvekkel együtt világosan rögzíteni kell.

Az információbróker

 • rögzíti és szem előtt tartja az ügyfél utasításait;
 • a munka elvállalása előtt költségbecslést készít, és ha szükséges, számlán részletezi a költségeket és kiadásokat;

Az ügyfél által megszabott idő- és pénzkereten belül az információbróker

 • reális elvárást kelt az ügyfélben arról, hogy valószínűleg milyen információkat fog kapni;
 • vállalja, hogy a friss és pontos információ szolgáltatás érdekében felkutatja a legmegfelelőbb információforrásokat
 • ha az van ilyen igény, tájékoztatja ügyfelét a munka előrehaladásáról.

Szakmai hozzáértés

Az információbróker kötelessége, hogy megfelelő szinten tartsa tudását és folyamatosan fejlessze szakmai készségeit, képességeit.
Az információbróker biztosítja, hogy mindazok, akik vele vagy neki dolgoznak, szintén rendelkezzenek annak a kutatási feladatnak a végrehajtásához szükséges megfelelő színvonalú szaktudással, amelyre tőle megbízást kaptak.

Általában az információbróker az egyetlen személy, akivel az ügyfél kapcsolatba kerül, ezért, az ügyfél egyetértésével:

 • a saját kompetenciáján kívül eső információk keresésével az adott terület szakértőjét bízza meg;
 • tájékoztatja az ügyfelet, miért bízott vagy bíz meg alvállalkozót;
 • tájékoztatja ügyfelét, hogy miért bíz / bízott meg alvállalkozót
 • ha szükséges, megnevezi az alvállalkozót;

Az információbróker:

 • világosan rögzíti, melyek azok a szolgáltatások amelyeket nyújthat, és mely szakterületekre vonatkozóan;
 • világosan közli, milyen szakképzettségekkel, szaktudással és tapasztalattal rendelkezik;
 • maga számára csak olyan munkát vállal el, amelynek végzésére megfelelő képesítése van.

Bizalmas ügyintézés

Az információbróker üzleti ügyeit mindig bizalmasan kezeli. Ez a bizalmasság alkalmazandó:

 • szervezeten belül, ha az információbróker e szervezet egyik részlege számára dolgozik;
 • az információbróker és a többi ügyfél között.

Minden kutatási és jelentési megbízás bizalmasan kezelendő, kivéve, ha a felek másként rendelkeznek. Minden az információbróker által elvégzett kutatás és elkészített jelentés az ügyfél megbízásából készített eredeti munka, ezért kizárólag a megbízó ügyfél számára készül akkor is, ha a keresés vagy a jelentés alapjául szolgáló háttér információt vagy köztulajdonban lévő információt esetlen nem kizárólag az adott ügyfél számára szerezték be. A keresési megbízás bizalmas kezelését a felek külön szerződéses megállapodásban rögzíthetik.

A felelősség

Az információbróker szakmai hozzáértését ésszerű körültekintéssel és szorgalommal alkalmazza.

Az információbróker:

 • egyértelműen rögzíti a szolgáltatott információ pontosságának határait szakmai kompetenciáján és a rendelkezésére álló forrásokon belül;
 • egyértelműen rögzíti felelőssége mértékét és nem él a teljes elhárítás lehetőségével;
 • az információszolgáltatás nyújtása során az információbróker betartja a felelősségvállalásra, a döntőbírói eljárásokra és szakmai mulasztásokra vonatkozó hatályos jogszabályokat;
 • a közte és az ügyfél közti szerződés értékéig terjedő korlátozott felelősséget vállal
 • az üzleti feltételek között jelzi a döntőbírói eljárásokat.

Reklám és verseny

Az információbróker a helyi jogszabályoknak megfelelően hirdetheti szolgáltatásait, de semmi módon nem bocsátkozhat tisztességtelen versenybe. Ez egyértelműen kizárja azokat az összehasonlító hirdetéseket, amelyek kétségbe vonják más információbrókerek szakértelmét.